JęzykiPolski
WalutyPLN
Strona głównaRegulamin

Regulamin

REGULAMIN sklepu nell-art

 

Sklep internetowy nell-art (dalej: Sklep Internetowy) prowadzony jest przez:

FHU SPLENDORA (dalej: Spółka, Sprzedawca ), z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej ul. Traugutta 25/6, 87-800 Włocławek NIP: 888-281-00-69, REGON: 364276250

Sprzedawca niniejszym ustala regulamin sklepu internetowego (dalej: Regulamin) działającego pod adresem: http://nell-art.pl/ o następującej treści:

 

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba (fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), zawierająca umowę ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Produkt – Towar, który można nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Serwis – strona internetowa, do których dostęp możliwy jest po zalogowaniu się, zawierające wybrane przez Klienta Produkty;
 5. Towar – rzecz w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 

 • 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów.
 2. Regulamin udostępnia się nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Sprzedawca  świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. umożliwienie zawierania umów w Sklepie Internetowym;
 2. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie Internetowym;
 3. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie Internetowym,

- Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę usług wskazanych w podpunkcie b) i c) powyżej.

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.
 4. Dostęp do Sklepu Internetowego oraz Serwisu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
 5. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient;
 6. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej).
 7. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Zawierając umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 

 • 2

[Rejestracja]

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 

 • 3

[Reguły korzystania ze Sklepu Internetowego]

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
 2. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient.

 

 • 4

[Informacje o Produktach]

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty a zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN);
 2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia;
 3. Koszty dostawy są podane w oddzielnej zakładce
 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 2. Sprzedawca uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

 • 5

[Warunki realizacji zamówień]

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 2. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
 5. pisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 6. wybrać formę płatności;
 7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.
 8. podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości;
 9. niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy osób trzecich, za które Sprzedawca nie odpowiada.
 10. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
 11. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 12. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Pomimo to Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 9 regulaminu. 
 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości. 
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 7-8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 6

[Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia]

 1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego mogą zostać dokonane:
 1. w formie przelewu);
 2. przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.
 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. W przypadku płatności za zamówienia składane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazał Sklep jako ponoszącego koszty wyżej wymienionych prowizji lub opłat. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za takie zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego wpłata została wykonana lub na adres nadawcy w przypadku opłat wnoszonych w inny sposób niż przelew bankowy.
 2. Koszty prowizji bankowych lub wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta.
 3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 4. Numer konta i dane dla przelewów w PLN:

Numer konta: 55 1140 2004 0000 3402 7924 3650

FHU SPLENDORA IOANA POPA

TRAUGUTTA 25/6

87-800 WŁOCŁAWEK

 

 

 • 7

[Czas realizacji zamówień]

 1. Czas realizacji zamówień sklep wykonuje bez zbędnej zwłoki, w ciągu od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia, od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu. 
 3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 
 4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 

 

 • 8

[Warunki reklamacji]

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa wyznaczają inny termin ustosunkowania się do reklamacji Klienta. 
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

 • 9

[Odstąpienie od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5 poniżej oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. a w przypadku umowy, która:
 3. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 4. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod treścią regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1).
 2. W przypadku odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu oraz postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 
 4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 5. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi – Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 

 • 10

 

 • 11

[Zwrot należności Klientowi]

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
 1. zwrotu produktu, w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy;
 2. skutecznego uznania przez Sprzedawcę reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

 

 • 12

 

 • 13

[Dane osobowe]

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. 

 

 • 14

[Postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. 
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 4. Zawartość strony internetowej www.nell-art.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez Sklep Internetowy są chronione prawem autorskim. Sklep Internetowy nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach Sklepu Internetowego w części czy w całości bez zgody autora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). 
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 
 8. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: salon.jubilerski@op.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, tj. z dniem 27 października 2017 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do:

(dane Sprzedawcy)

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

- Data zawarcia umowy/odbioru towaru

- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

Przejdź do panelu Kreator